Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Những mục tiêu chiến lược

Ngày: 12/09/2018

MỤC TIÊU TỔNG THỂ  

ACDC góp phần cải thiện môi trường sống và môi trường pháp lý để người khuyết tật và các nhóm yếu thế hoà nhập đầy đủ và công bằng vào sự phát triển của xã hội.

Can thiệp của ACDC tập trung vào việc phá bỏ các rào cản, đồng thời khuyến khích  người khuyết tật nâng cao năng lực bản thân và đóng góp giá trị cho xã hội, thể hiện trong các mục tiêu cụ thể nêu ra dưới đây. 

Mục tiêu 1: Cải thiện Luật và chính sách đối với người khuyết tật và nhóm yếu thế

Mục tiêu 2: Hỗ trợ xây dựng, phát triển mạng lưới của người khuyết tật trên toàn quốc, đưa tiếng nói của người khuyết tật ra thế giới

Mục tiêu 3: Thay đổi nhận thức của xã hội về người khuyết tật

Mục tiêu 4: Thúc đẩy các dịch vụ hỗ trợ