Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Các loại hình hoạt động chính

Ngày: 12/09/2018

Dựa trên thế mạnh sẵn có và kinh nghiệm kế thừa của nhiều năm phát triển, và dựa trên đánh giá của ACDC về sự cần thiết duy trì các dịch vụ này tại Việt Nam, đội ngũ ACDC sẽ tiếp tục thực hiện các loại hình hoạt động chính: