Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Giám sát Giáo dục quyền cho trẻ em gái khuyết tật ở Việt Nam

Ngày: 03/11/2018

Thời gian: Từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 17 tháng 2 năm 2014

Đơn vị thực hiện: Trung tâm ACDC và Đại học York - Canada

Đơn vị cùng tham gia: Đại học McGill và Đại học Lisbon, với các đối tác như Tổ chức Quốc tế về Khuyến khích Khuyết tật (DRPI), Trung tâm Nghiên cứu Châu Á (YCAR), Phòng thí nghiệm Văn hóa và các chương trình nghiên cứu khác.

Mục đích của dự án này là phổ biến kiến ​​thức chuyên sâu về quyền giáo dục cho trẻ em gái khuyết tật, nâng cao năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật trong việc giám sát các quyền khuyết tật, thúc đẩy bình đẳng giới, làm thay đổi tích cực nhận thức cộng đồng cũng như người khuyết tật về vấn đề khuyết tật.

Trong ngày làm việc, nhóm nghiên cứu đã phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em khuyết tật tại huyện Từ Liêm, Hà Nội. 10 phụ nữ khuyết tật được đào tạo để trở thành nhân viên cốt lõi trong việc thiết kế các mô hình giám sát dựa trên quyền khuyết tật. Hơn nữa, nhân viên hỗ trợ đã chọn 23 cô gái khuyết tật ở huyện Từ Liêm để trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản về photovoice và bản vẽ. Đây là một số công cụ cơ bản để làm cho phụ nữ và trẻ em khuyết tật trở thành yếu tố chính trong việc thay đổi nhận thức về xã hội trong các vấn đề khuyết tật cũng như đảm bảo quyền giáo dục của trẻ em gái khuyết tật