Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tư vấn pháp luật miễn phí cho người khuyết tật

Ngày: 02/11/2018

Nhà tài trợ: Quỹ Hỗ trợ các Sáng kiến tư pháp (JIFF/JPP)

Thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2014

Địa điểm: Hà Nội, Thái Nguyên và Cao Bằng

MỤC ĐÍCH CỦA DỰ ÁN

Tăng cường cơ hội hòa nhập, tiếp cận các chính sách của nhà nước đối với NKT và hoàn thiện mô hình tư vấn pháp luật cho người khuyết tật Việt Nam của Trung tâm ACDC

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

  • Dịch vụ tư vấn pháp luật qua điện thoại, email, online đi vào hoạt động ổn định, dễ tiếp cận.
  • Hội người khuyết tật Hà Nội (ngoại thành), Thái Nguyên và Cao Bằng được tư vấn pháp luật miễn phí; đội ngũ nòng cốt được đào tạo để thực hiện việc hỗ trợ tư vấn pháp luật tại địa phương.
  • Hoàn thành một nghiên cứu trường hợp về tình hình áp dụng pháp luật, chính sách và tiếp cận các dịch vụ tư pháp của người khuyết tật tại Việt Nam.