Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

NHÂN SỰ ACDC

Ban lãnh đạo

Ban Tài chính, Hành chính & Nhân sự

Ban Chương trình

Ban Chính sách & Pháp luật

Ban Truyền thông & Gây quỹ

Thực tập sinh