Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quỹ MoveAbility

Quỹ MoveAbility là một tổ chức phát triển với mục đích nâng cao khả năng phục hồi chức năng vận động ở các quốc gia kém phát triển và đang phát triển, từ đó loại bỏ các rào cản mà người khuyết tật phải đối mặt.

Mục tiêu chính của tổ chức là duy trì và tăng cường tiếp cận đối với các dịch vụ phục hồi chức năng vận động chất lượng và bền vững.

Tổ chức cũng thúc đẩy hội nhập kinh tế xã hội cho những người khuyết tật. Như bước đầu tiên hướng tới sự hội nhập đó, chúng tôi tập trung vào nhu cầu ban đầu của họ về phục hồi chức năng vận động.

Trang website: http://moveability.icrc.org/