Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ - USAID

Khi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) được thành lập, nó đã tập hợp một số tổ chức và chương trình hỗ trợ nước ngoài hiện có. Cho đến lúc đó, chưa bao giờ có một cơ quan duy nhất nào bị buộc tội phát triển kinh tế nước ngoài, vì vậy với việc thông qua Đạo luật hỗ trợ nước ngoài năm 1961 (pdf) của Quốc hội, các hoạt động hỗ trợ nước ngoài của Hoa Kỳ trải qua một sự biến đổi lớn.

Dẫn đầu sự biến đổi này là Tổng thống John F. Kennedy. Tổng thống Kennedy công nhận sự cần thiết phải đoàn kết phát triển thành một cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm quản lý viện trợ cho nước ngoài để thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Vào ngày 3 tháng 11 năm 1961, USAID ra đời và với tinh thần tiến bộ và đổi mới. Ngày 3 tháng 11 năm 2011 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 50 của USAID về việc cung cấp hỗ trợ phát triển nước ngoài của Hoa Kỳ Từ người Mỹ. Lực lượng lao động và văn hóa của USAID tiếp tục phục vụ như một sự phản ánh các giá trị cốt lõi của Mỹ - những giá trị bắt nguồn từ niềm tin để làm điều đúng đắn.

Trang website: https://www.usaid.gov/