Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam

Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 20 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại trên 90 quốc gia trên thế giới. Chúng tôi là một phần của phong trào toàn cầu nhằm đem lại tác động lớn hơn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và đấu tranh cho bình đẳng.

Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro và ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa, phát triển xã hội dân sự và cộng đồng thiểu số, nâng cao vị thế phụ nữ.

Lịch sử hoạt động tại Việt Nam

Oxfam có mặt lần đầu tiên tại Việt Nam từ năm 1955 với hoạt động cứu trợ nhân đạo. Sau một số hỗ trợ khác trong lĩnh vực này, từ cuối những năm 80, Oxfam bắt đầu triển khai các dự án phát triển nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo.

Chúng tôi làm việc cùng với cộng đồng, chính phủ, các tổ chức xã hội và các tổ chức phi chính phủ nhằm thúc đẩy sự công bằng, phát triển con người và sự thịnh vượng về kinh tế thông qua việc đem lại sự thay đổi về các chính sách kinh tế và xã hội.

Thay đổi cơ cấu hoạt động của Oxfam  

Hiện nay Oxfam đang thay đổi cơ cấu hoạt động tại hơn 90 quốc gia trên thế giới, và Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên áp dụng cơ cấu thay đổi này. Từ tháng 7/2011, các tổ chức Oxfam tại Việt Nam đã sáp nhập lại với một chiến lược hoạt động chung và dưới sự quản lý của một Ban Giám đốc.

Sự thay đổi về cơ cấu và chiến lược toàn cầu trong nội bộ của Oxfam nhằm đem lại tác động lớn hơn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và đấu tranh cho bình đẳng.

Trang website: https://vietnam.oxfam.org/