Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Nâng cao năng lực cho Phụ nữ và Trẻ em gái khuyết tật

Ngày: 18/09/2018

Mục tiêu của dự án
Mục tiêu chung:
Giảm thiểu tình trang bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật (PNTEGKT) đồng thời thúc đẩy quyền của họ bằng cách nâng cao nhận thức và năng lực nhằm đối phó với bạo lực tình dục; tăng cường các hệ thống hỗ trợ cho PNTEGKT cũng như các khung pháp lý và các chính sách liên quan nhằm bảo vệ họ khỏi các vấn đề bạo lực tình dục.
Mục tiêu của dự án
Dự án nhằm mục đích Giảm thiểu tình trạng bạo lực tình dục đối với PNTEGKT, thông qua việc nâng cao nhận thức và trao quyền để PNTEGKT trở nên độc lập hơn nhằm bảo vệ quyền của họ, thiết lập một mạng lưới hỗ trợ để bảo vệ và ngăn chặn bạo lực tình dục đồng thời tăng cường khung pháp lý và các chính sách để loại bỏ bạo lực tình dục đối với PNTGKT ở Việt Nam.
Kết quả dự kiến:
Kết quả 1: Nâng cao năng lực ngăn chặn bạo lực tình dục đối với PNTEGKT
Kết quả 2: Tăng cường hệ thống hỗ trợ cho PNTEGKT là nạn nhân của bạo lực tình dục.
Kết quả 3: Góp ý chính sách và khung pháp lý liên quan đến quyền của PNTEGKT trong phòng chống bạo lực tình dục tại Việt Nam