Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

“Tăng cường hợp tác – Xóa bỏ rào cản” - Dự án hợp tác quốc tế dành cho Thanh niên

Ngày: 30/11/2019

Nhà tài trợ: Chương trình Erasmus+ của Liên minh châu Âu

Đối tác thực hiện: Perkumpulan Difabel SEHATI Sukoharjo (SEHATI - Indonesia), Viện Giáo dục và Hòa nhập (ODTIZ - Slovenia) và Trung tâm phát triển Hiệp hội người khuyết tật và gia đình người khuyết tật (EBAGEM – Thổ Nhĩ Kỳ)

Thời gian thực hiện: 18 tháng

Mục tiêu chung:

Dự án hướng đến nâng cao năng lực cho các tổ chức của thanh niên, bao gồm thanh niên khuyết tật, thúc đẩy sự tham gia của nhóm này vào các hoạt động của thanh niên ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế, tăng cường sự tham gia tích cực và bền vững của thanh niên và thúc đẩy hợp tác bền vững giữa các tổ chức thực hiện.

Mục tiêu cụ thể:

- Khuyến khích thanh niên khuyết tật tham gia tích cực và bền vững vào công tác thanh niên và các dự án quốc gia/quốc tế

- Trao cơ hội cho thanh niên khuyết tật được tham gia vào dự án thanh niên quốc tế với người thân trong gia đình nhằm nâng cao sự hiểu biết giữa người khuyết tật và người thân, tăng cường mối quan hệ trong gia đình và cải thiện kỹ năng của thanh niên khuyết tật

- Nâng cao nhận thức cho gia đình thanh niên khuyết tật về tầm quan trọng của các chương trình thanh niên quốc gia/quốc tế

- Hỗ trợ nhân viên công tác xã hội khi làm việc với thanh niên khuyết tật và gia đình của họ trong các chương trình quốc gia và và quốc tế

- Cải thiện năng lực của các tổ chức thanh niên khi làm việc với thanh niên khuyết tật và gia đình của họ

- Hỗ trợ thanh niên khuyết tật được tham gia vào tất các các hoạt động và dự án nói chung, không chỉ những hoạt động hay dự án dành riêng cho người khuyết tật

- Thay đổi suy nghĩ của cộng đồng từ “dự án dành cho người khuyết tật” thành “dự án với người khuyết tật”