Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tăng cường năng lực ứng phó bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật tỉnh Nghệ An

Ngày: 07/08/2019

Địa bàn: Thành phố Vinh, huyện Thanh Chương, huyện Thái Hòa (Nghệ An)
Thời gian thực hiện: Từ tháng 06/2019 đến tháng 05/2020
Đơn vị tài trợ: Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF)

Mục đích: 
Hướng tới giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An thông qua việc nâng cao năng lực cho chính bản thân phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật và cộng đồng trong việc ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và tăng cường tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật.

Mục tiêu:
+ Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật trong việc ứng phó với tình trạng bạo lực dựa trên cơ sở giới.
+ Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật để giải quyết tình trạng bạo lực trên cơ sở giới và các vấn đề khác liên quan đến sự phân biệt đối xử dựa trên yếu tố giới.

Đối tượng hưởng lợi:
+ Phụ nữ khuyết tật và trẻ em gái khuyết tật
+ Thành viên gia đình của phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật