Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Báo cáo “Đánh giá sự hài lòng của người dân về ngân sách phát triển xã”

Danh mục: Nghiên cứu | Ngày: 11/01/2019 | Download

Báo cáo “Đánh giá sự hài lòng của người dân về ngân sách phát triển xã” là kết quả của dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước".

Cơ sở của dự án dựa vào quan điểm tính công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự tham gia của người dân (BTAP) vào các quá trình quyết định thu chi ngân sách ở địa phương sẽ có tác động tích cực tới quá trình phân bổ và quản lí nguồn lực cho các hoạt động các chương trình giảm nghèo và phát triển. Bằng cách tham gia vào quá trình quyết định thu chi ngân sách, người nghèo, các dân tộc thiểu số và phụ nữ sẽ có thể trực tiếp tác động tới việc phân bổ thu chi ngân sách và cho các chương trình liên quan và hưởng lợi từ các hoạt động phát triển đó.