Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Báo cáo độc lập về tình hình thực thi Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật tại Việt Nam

Danh mục: Nghiên cứu | Ngày: 21/05/2021 | Download

Báo cáo độc lập về giám sát việc thực thi UNCRPD của VFD thực hiện (sau đây gọi tắt là Báo cáo độc lập) đưa ra mười (10) vấn đề ưu tiên lớn với 66 khuyến nghị mà VFD và các tổ chức thành viên hy vọng và tin tưởng vào sự thay đổi của Chính phủ Việt Nam trong những năm tới đây, để nhằm đảm bảo điều kiện cần thiết cho sự hoà nhập và bình đẳng của người khuyết tật tại Việt Nam. Báo cáo trình bày theo 10 vấn đề ưu tiên và được đưa lồng ghép trong các nhóm quyền được quy định trong UNCRPD gồm:

1) Các chính sách chung và chính sách sống độc lập;

2) Tình trạng phân biệt đối xử, kỳ thị đối với người khuyết tật;

3) Truyền thông về nhận thức liên quan đến vấn đề khuyết tật;

4) Tiếp cận giao thông, công trình xây dựng, tư pháp và thông tin truyền thông với người khuyết tật;

5) Giáo dục và đào tạo đối với người khuyết tật;

6) Chăm sóc y tế đối với người khuyết tật;

7) Đào tạo nghề và việc làm đối với người khuyết tật;

8) Giảm thiểu rủi ro thiên tai với người khuyết tật;

9) Phụ nữ khuyết tật và quyền của trẻ em khuyết tật;

10) Vai trò của tổ chức Hội người khuyết tật trong việc giám sát và thực thi chính sách liên quan đến quyền của người khuyết tật.

Quý vị có thể tải file mục Download.