Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Báo cáo nghiên cứu "Mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật tại Việt Nam"

Danh mục: Nghiên cứu | Ngày: 06/01/2021 | Download

Báo cáo nghiên cứu “Mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật tại Việt Nam” do UNDP thực hiện. Trưởng nhóm nghiên cứu là bà Nguyễn Thị Lan Anh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC).

Phương pháp nghiên cứu dựa trên phân tích chính sách và khung pháp lý về việc làm cho người  khuyết tật tại Việt Nam, phỏng vấn người khuyết tật trên thị trường lao động, các nhà hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức phi chính phủ nhằm đánh giá, đối chiếu thực trạng tại Việt Nam với các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu nhằm tìm hiểu rõ hơn tình hình việc làm hiện tại của người khuyết tật tại Việt Nam, đóng góp vào việc xây  dựng  Kế  hoạch  hành  động  quốc  gia  về  hỗ  trợ  người  khuyết  tật  giai  đoạn 2021-2030 nhằm tăng cường các cơ chế hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập xã hội để đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Nghiên cứu đã chỉ ra 5 thách thức mà người khuyết tật phải đối mặt khi tham gia thị trường lao động; 09 khoảng trống trong chính sách pháp luật quốc gia; 04 thông lệ quốc tế tốt nhất về chính sách việc làm cho người khuyết tật có thể áp dụng đối với Việt Nam; 06 bài học kinh nghiệm điển hình ở cấp độ doanh nghiệp về tuyển dụng và sử dụng lao động là người khuyết tật.

Link Tiếng Việt

Link Tiếng Anh