Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Đánh giá quy trình phân bổ và quản lý ngân sách dạy nghề 1956 tỉnh Hòa Bình

Danh mục: Nghiên cứu | Ngày: 11/01/2019 | Download

Giới thiệu 
Mục đích của đợt tham vấn do Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tổ chức nhằm thu thập ý kiến các bên liên quan về qui trình phân bổ và sử dụng ngân sách dạy nghề ở tỉnh Hòa Bình hiện nay. Qua đó, tổng hợp ý kiến đề xuất các bên và đưa ra khuyến nghị về xây dựng bộ tiêu chí cũng như cách thức phân bổ ngân sách dạy nghề trong thời gian tới để đảm bảo hiệu quả, công khai minh bạch và có sự tham gia của các bên.   
Các câu hỏi tham vấn chính:  
• Quy trình phân bổ, sử dụng ngân sách dạy nghề 1956 được thực hiện như thế nào (từ lập dự toán, phân bổ/phê duyệt, thực hiện và thanh quyết toán)? Kết quả và điểm mạnh, tồn tại và hạn chế? 
• Hiệu quả phân bổ ngân sách dạy nghề 1956? 
• Các giải pháp, khuyến nghị về phân bổ ngân sách dạy nghề? 
Nguồn thông tin:  
• Tham vấn các cơ quan quản lý cấp tỉnh: HĐND tỉnh, Sở TC, Sở LĐ-TBXH, Sở NNPTNT, Chi cục PTNT, Chi cục BVTV, TT khuyến nông, Hội PN, Hội ND

• Tham vấn các cơ sở dạy nghề cấp tỉnh thuộc các Hội đoàn thể, Doanh nghiệp, Tư thục, một số TT dạy nghề cấp huyện 

• Tham vấn cơ quan quản lý cấp huyện (phòng LĐ-TBXH) tại 3 huyện: Mai Châu, Tân Lạc, Lương Sơn 
• Tham vấn cán bộ xã, TTHTCĐ, và thảo luận nhóm người dân đã qua học nghề tại 3 xã: Chiềng Châu (Mai Châu), Quy Hậu (Tân Lạc) và Hợp Hòa (Lương Sơn) 
Tổng cộng, đã tiến hành 28 cuộc họp tham vấn với các cán bộ tỉnh/huyện/xã, đơn vị dạy nghề với tổng số 39 người tham gia, gồm 24 nam và 15 nữ; và tiến hành 3 cuộc thảo luận nhóm người dân đã và đang học nghề với tổng số 20 người DTTS tham gia, gồm 9 nam và 11 nữ. 
Thời gian tham vấn:  
Từ ngày 26/10 - 29/10/2015 (Lịch tham vấn xem Phụ lục 1). 
Báo cáo tham vấn:  
Phương pháp kiểm tra chéo thông tin trong nghiên cứu định tính được sử dụng trong báo cáo tham vấn, nhằm đưa ra các nhận xét được kiểm chứng qua nhiều nguồn thông tin như ý kiến các bên liên quan và số liệu, báo cáo của địa phương. Báo cáo đã được chỉnh lý dựa trên ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia Hội thảo tham vấn được tổ chức tại TP. Hòa Bình ngày 9/11/2015.