Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Báo cáo nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản liên quan về lao động là người khuyết tật

Danh mục: Nghiên cứu | Ngày: 11/01/2019 | Download

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT do Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật thực hiện tháng 01/2018.

 Báo cáo này được Trung tâm ACDC hỗ trợ kỹ thuật và một phần ngân sách cho chuyên gia thực hiện.