Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt Quốc gia tuyển sinh

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là Tổ chức khoa học và công nghệ nghệ được thành lập theo Quyết định số: 5513/QĐBGDĐT ngày 24/12/2018 có chức năng Tổ chức thực nghiệm can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt các cấp học; Thực nghiệm và chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục đặc biệt; Đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong giáo dục đặc biệt. Năm học 2019 – 2020 Trung tâm mở rộng quy mô can thiệp và giáo dục cho học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt với hình thức bán trú.

Chi tiết xem trong file: Thông tin tuyển sinh

Mọi người tải phiếu đăng ký tuyển sinh tại: Form đăng ký tuyển sinh