Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Sổ tay tham khảo Phương pháp thực hiện ngân sách phát triển xã tỉnh Hòa Bình

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 11/01/2019 | Download

SỔ TAY THAM KHẢO PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN  NGÂN SÁCH PHÁT TRIỂN XÃ TỈNH HÒA BÌNH là kết quả của Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước nước” do Ban quản lý dự án Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện, với sự tài trợ của Liên minh Châu Âu.