Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định thành lập Ban soạn thảo xây dựng Tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về Phục hồi chức năng tại nhà trung chuyển đối với người khuyết tật

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 19/10/2021 | Download

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về Phục hồi chức năng tại nhà trung chuyển đối với người khuyết tật

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo xây dựng Tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về Phục hồi chức năng tại nhà trung chuyển đối với người khuyết tật gồm các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban soạn thảo có trách nhiệm:

  1. Xây dựng dự thảo đề cương và dự thảo chi tiết Tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về Phục hồi chức năng tại nhà trung chuyển đối với người khuyết tật.
  2. Tổ chức xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo.
  3. Trình Hội đồng nghiệm thu của Bộ Y tế nghiệm thu và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Điều 3. Kinh phí xây dựng Tài liệu Hướng dẫn Quốc gia về Phục hồi chức năng tại nhà trung chuyển đối với người khuyết tật được chi từ các nguồn kinh phí hợp pháp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Ban soạn thảo sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục trưởng, Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem chi tiết thông tin tại đây