Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Trẻ em khuyết tật ở Việt Nam

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 01/09/2019 | Download

Trẻ em khuyết tật ở Việt Nam là một trong những nhóm thiệt thòi nhất trong xã hội, đồng thời là một nhóm mục tiêu của các chính sách xã hội. Số liệu cập nhật, chính xác và tin cậy về khuyết tật ở trẻ em đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát thực hiện các chính sách này, xem xét điều chỉnh hoặc xây dựng chính sách mới phù hợp. Ấn phẩm này trình bày thông tin về trẻ em khuyết tật thu thập được từ Điều tra Quốc gia về Người Khuyết tật 2016-2017. Cuộc Điều tra sử dụng bộ câu hỏi xác định khuyết tật trẻ em do Nhóm kỹ thuật thống kê khuyết tật Washington và UNICEF xây dựng năm 2016.