Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Hướng dẫn thực hiện một số mô hình sinh kế cho hộ gia đình có người khuyết tật

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 11/05/2020 | Download

Sổ tay được xây dựng nhằm cung cấp thêm thông tin để các hộ gia đình có người khuyết tật lựa chọn mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp.

Tài liệu gồm 5 phần, phần 1 giới thiệu cách lựa chọn sản phẩm sản xuất; phần 2 hướng dẫn lập kế hoạch tài chính sản xuất; phần 3 nói về một số lưu ý về kỹ thuật khi thực hiện mô hình; phần 4 nói về phương pháp khuyến khích người khuyết tật tham gia có hiệu quả vào sản xuất nông nghiệp; và phần phụ lục giới thiệu một số biểu mẫu để hộ gia đình lập kế hoạch, quản lý kỹ thuật và tài chính trong quá trình sản xuất.

Tài liệu nằm trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường sự hòa nhập của người khuyết tật vào xã hội - Chúng tôi có thể" dưới sự tài trợ của tổ chức Childfund.