Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Quyết định 1190 QĐ-TTg Phê duyệt chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 -2030

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 05/08/2020 | Download

Ngày hôm nay, 05/08/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1190/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030. Có những điểm quan trọng được đề cập trong Quyết định này, cụ thể như:

  • Có sự thay đổi sát hơn với nhu cầu của người khuyết tật so với Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020;
  • Các chỉ tiêu đưa ra rõ ràng hơn;
  • Các vấn đề nổi cộm của người khuyết tật như giao thông; xây dụng; y tế; giáo dục; việc làm được đề cập;
  • Có thêm chỉ số về phụ nữ khuyết tật mà giai đoạn trước không có;
  • Người khuyết tật và vai trò sống độc lập đã được nhắc đến;
  • Đã chỉ rõ vai trò trách nhiệm của các bên liên quan.