Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

So sánh 10 năm về kỳ thị, phân biệt đối xử và nhận thức đối với người khuyết tật

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 18/08/2020 | Download

Đây là đánh giá nhanh do Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng thực hiện vào tháng 12 năm 2019. Đánh giá này nhằm mục đích tìm hiểu và so sánh về sự kỳ thị, phân biệt đối xử cũng như thay đổi nhận thức của cộng đồng và chính bản thân người khuyết tật đã thay đổi thế nào sau 10 năm.

Bản đánh giá nhanh bao gồm 2 nội dung:
1) Nội dung báo cáo nghiên cứu:
a. Cộng đồng nhận định về người khuyết tật
b. Gia đình nhìn nhận người khuyết tật
c. Các vấn đề khác
2) Kết luận được thể hiện thông qua một số hình ảnh thống kê về việc sự thay đổi rõ rệt sau 10 năm về kỳ thị, phân biệt đối xử và nhận thức đối  với người khuyết tật.