Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tài liệu tập huấn hỗ trợ trẻ khuyết tật học hòa nhập tại trường

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 25/12/2017 | Download

Cuốn "Tài liệu tập huấn hỗ trợ trẻ khuyết tật học hòa nhập tại trường học" do Trung tâm ACDC thực hiện. Mục đích chia sẻ những thông tin nhằm giúp trẻ em khuyết tật tham gia vào các mô hình giáo dục cũng như phương pháp giáo dục và cách tiếp cận khác nhau. Đồng thời đưa ra một vài định hướng cơ bản về cách thức giao tiếp và dạy từng dạng tật của trẻ theo từng bản kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp với trẻ khuyết tật.

Nội dung trong cuốn tài liệu được bao gồm các thành phần như sau:

Phần 1: Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật

i. Các thông tin chung về giáo dục hòa nhập với trẻ khuyết tật

ii. Một số nguyên tắc cơ bản về dạy giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật

iii. Phương pháp làm việc và hỗ trợ từng dạng tật của trẻ khuyết tật

Phần 2: Kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật

i. Những vấn đề chung của bản kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật

ii. Quy trình xây dựng và thực hiện bản kế hoạch