Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Hòa nhập trong Giáo dục_Inclusion in education

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 25/12/2018 | Download

Tài liệu về Giáo dục hòa nhập nhằm chia sẻ những kiến thức cập nhật, đưa ra các giải pháp cam kết mới và đưa người khuyết tật tham gia một cách bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục hòa nhập. Nội dung tập trung vào ba chủ đề quan trọng về sự phát triển toàn diện: Nhân phẩm và Tôn trọng cho tất cả mọi người, Lộ trình trao quyền kinh tế và Công nghệ khai thác và đổi mới.