Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Cẩm nang quyền của trẻ em khuyết tật trong giáo dục hòa nhập

Danh mục: Tài liệu | Ngày: 06/01/2019 | Download

Cẩm nang quyền của trẻ em khuyết tật trong giáo dục hòa nhập là cuốn sách do Trung tâm ACDC thực hiện vào năm 2017. Quyền của trẻ em khuyết tật trong cuốn sách này được xây dựng trên nhu cầu và đặc điểm của trẻ, nhằm đảm bảo sự phát triển và tồn tại của trẻ em khuyết tật trong việc thực thi chính sách giáo dục hòa nhập và quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của trẻ em (CRC) và Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật (CRPD).

Nội dung trong cuốn sách bao gồm:

i. Quyền của trẻ khuyết tật theo quy định của pháp luật Quốc tế và pháp luật Việt Nam.

ii. Chính sách giáo dục hòa nhập dành cho trẻ khuyết tật