Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Dự án CBM tuyển Chuyên gia tư vấn

Dự án “Giám sát và đánh giá việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền của Người khuyết tật tại Việt Nam” do Trung tâm ACDC thực hiện dưới sự tài trợ của Tổ chức CBM trong giai đoạn 2016-2019. Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường cơ hội hòa nhập, tiếp cận các chính sách của nhà nước đối với NKT.

Trong khuôn khổ kế hoạch các hoạt động của Dự án, khảo sát đánh giá năng lực và nhu cầu phát triển của các Hội/nhóm người khuyết tật sẽ được thực hiện, nhằm tìm hiểu mong muốn và nhu cầu thực tế của người khuyết tật ở địa phương, để định hướng các chương trình hỗ trợ phù hợp.

Chi tiết thông tin tuyển dụng trong file: Tuyển dụng chuyên gia tư vấn